Uvođenje eura

Zamjena hrvatske kune eurom

Od 1.1.2023. euro postaje službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Kako bi ovaj prijelaz bio što lakši u nastavku dajemo dodatne informacije vezano za navedene promjene u odnosu na ugovore o osiguranju.

 

Općenita obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura

 

Što je dvojno iskazivanje?

Kako biste lakše mogli usporediti iznose za ugovore o osiguranju ugovorene u kunama, oni će se prije i nakon uvođenja eura iskazivati u obje valute. Dvojno iskazani iznosi, koji nisu u službenoj valuti, su informativnog karaktera.

Od 5.9.2022. do 31.12.2023. ćete vidjeti dva iznosa (dvojno iskazivanje) — jedan iznos će biti u kunama, a drugi u eurima. 

Sukladno članku 47. stavak 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj dvojno će se iskazivati bitne informacije. Bitnim informacijama kod osiguranja smatraju se sljedeće cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti u ugovoru o osiguranju koji je sklopljen ili se nudi u kuni:

 1. u predugovornom informiranju o proizvodima osiguranja:

  a) iznos ukupne premije osiguranja u ponudi osiguranja, uvjetima osiguranja, informacijama ugovaratelju osiguranja koje se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju i informativnom izračunu ako isti predstavlja predugovorni dokument u smislu propisa koji uređuju osiguranje
  b) iznos osigurane svote odnosno osiguranog iznosa i sudjelovanja osiguranika u šteti (franšiza), u uvjetima osiguranja i informacijama ugovaratelju osiguranja koji se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju, ako se isti iskazuje u novčanim iznosima
  c)iznos provizije, naknade, naplate ili drugih troškova povezanih uz distribuciju proizvoda osiguranja
   
 2. u ugovoru o osiguranju i informacijama koje se dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju: 

  a) iznos ukupne premije osiguranja na polici osiguranja, računu za plaćanje premije osiguranja i informacijama koje se prema posebnim propisima dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
  b) iznos rate premije osiguranja na računu za plaćanje premije osiguranja 
   
 3. u informacijama koje se dostavljaju prilikom isplate osigurnine odnosno naknade štete u kuni:

  a) ukupni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u obrazloženoj ponudi
  b) ukupni nesporni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u utemeljenom odgovoru
  c)  ukupni iznos osigurnine u odluci ili obavijesti o isplati osigurnine.

 

Preračunavanje kuna u euro

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr

Fiksni tečaj ima pet decimala i iznosi 7,53450. Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena 
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan. 
   

Ispod možete vidjeti primjere preračunavanja:

Iznos premije u kunama: 1000 HRK
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Iznos u euru prije zaokruživanja: 132,7228084 EUR
Iznos u euru nakon zaokruživanja: 132,72 EUR

-------------------------------------------------------------------

Iznos premije u kunama: 3000 HRK
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Iznos u euru prije zaokruživanja: 398,1684252 EUR
Iznos u euru nakon zaokruživanja: 398,17 EUR

Nije dozvoljeno koristiti bilo koji drugi tečaj osim službenog fiksnog tečaja konverzije. 

 

Ugovori o osiguranju ostaju isti

Uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Također, uvođenje eura ne daje ni jednoj ugovornoj strani pravo da raskine ili otkaže ugovor o osiguranju koji je sklopljen, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom ili zakonskim propisom.

Nakon 1.1.2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama preračunat će se u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja (14 dana od uvođenja eura) prilikom plaćanja gotovim novcem moguće će biti istodobno korištenje kune i eura kao zakonskog sredstva plaćanja.  

Iznimno, kod ugovora o osiguranju u euru, koji se do dana uvođenja eura preračunavao u kunsku protuvrijednost, iskazani iznosi na ugovorima ostaju i dalje u euru i nakon dana uvođenja eura. 

Konverzija nema utjecaja na ugovore u eurima i drugima valutama, iznosi ostaju kako su ugovoreni.

Individualna obavijest vezana uz ugovor o osiguranju bit će poslana klijentima na koje se odnosi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, i to najkasnije 30 dana od uvođenja eura. 

 


Merkur osiguranje d.d. kao pružatelj financijskih usluga, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, objavljuje općenitu obavijest o uvođenju eura i na svojim internetskim stranicama.

Merkur osigurnaje d.d. potpisnik je Etičkog kodeksa kojim dodatno potvrđuje ispravno preračunavanje cijena i drugih vrijednosti iz ugovora o osiguranju u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Etički kodeks


Etički kodeks utvrđuje načine postupanja poslovnih subjekata u svrhu pouzdanog i transparentnog uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, s ciljem stvaranja povjerenja i sigurnog okruženja za potrošače.

Etički kodeks namijenjen je svakom poslovnom subjektu u nefinancijskom i financijskom sektoru, koji radi u Republici Hrvatskoj i posluje u izravnom odnosu s potrošačima.

S danom pristupanja Etičkom kodeksu, poslovni subjekt stječe pravo na postavljanje vizualne identifikacijske oznake te prihvaća i jamči provedbu načela Etičkog kodeksa:

 1. postupak uvođenja eura neće se zloupotrijebiti za neopravdano povećanje cijena roba i usluga unatoč tome što se cijene formiraju na temelju ponude i potražnje na slobodnom tržištu;
   
 2. preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te zaokruživanje istih obavljat će se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u njegovom punom brojčanom iznosu te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja;
   
 3. na prodajnim mjestima i mjestima pružanja usluga odnosno na internetskim stranicama, dvojno će se iskazati cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti za sve robe i usluge u kuni i u euru u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena, od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.;
   
 4. prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti prikazivat će se dvojno iskazane cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti uvijek prikazujući i fiksni tečaj konverzije;
   
 5. fiksni tečaj konverzije bit će istaknut na računima, u prodajnom prostoru, mjestu pružanja usluga odnosno na internetskim stranicama na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način s ciljem što jednostavnijeg preračunavanja i usporedbe cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti za potrošače;
   
 6. radnici poslovnog subjekta bit će pravodobno informirani i osposobljeni vezano uz postupak uvođenja eura kako bi potrošačima na što transparentniji način objasnili pravila o preračunavanju i zaokruživanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti te dvojnom iskazivanju u okviru svoje djelatnosti;
   
 7. u razdoblju dvojnog optjecaja posebna pažnja posvetit će se pravilnom i jasnom preračunavanju ostatka iznosa koji se mora vratiti potrošaču u eurima.

Vizualna identifikacijska oznaka - logotip i slogan, bit će postavljena na prodajna mjesta i mjesta pružanja usluga odnosno na internetske stranice, uključujući postavljanje vizualne identifikacijske oznake i prilikom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti.

Prestanak obveze primjene Etičkog kodeksa nastupa s danom 31.12.2023., ili s danom oduzimanja prava na isticanje vizualne identifikacijske oznake, ili s danom prestanka postojanja pravne osobnosti.

Popis aktivnih poslovnih subjekata koji su pristupili Etičkom kodeksu bit će javno dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr

 


 

SVAKI CENT SE BROJI, SVAKA KUNA SE RAČUNA

 

 

 

Službena valuta
Od 1.1.2023. euro će postati službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

Tečaj za preračunavanje
Preračunavanje valuta obavljati će se prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. 

Valuta plaćanja
Sve transakcije obavljaju se u službenoj valuti (do 31.12.2022. u hrvatskim kunama, a od 1.1.2023. u eurima). Dvojno iskazani iznosi informativnog su karaktera.