Informacije o obradi podataka

Informacije o obradi podataka - ugovor o osiguranju

Informacije o obradi podataka

Ovim Informacijama želimo Vam pružiti detaljnije obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora o osiguranju, kao i o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka. Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate.


1.    Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?
Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), odgovorni za obradu Vaših osobnih podataka:
Merkur osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, OIB: 08937835435 Tel: +385 (0)1 6308-333; Fax: +385 (0)1 6157 - 130
e-mail: info@merkur.hr; www.merkur.hr
Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem Službeniku za zaštitu podataka:
Merkur osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka“
e-mail: zastitapodataka@merkur.hr


2.    U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o osiguranju i ostalih relevantnih propisa.
Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovim Informacijama i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:
2.1.    Poduzimanje predugovornih radnji, sklapanje i izvršavanje ugovora o osiguranju
Osobne podatke koje nam pružite putem ponude za sklapanje ugovora o osiguranju i druge dokumentacije obrađujemo u svrhu utvrđivanja Vaših zahtjeva i potreba kako bismo Vam mogli dati objektivne informacije o osiguranju. Nadalje, osobne podatke obrađujemo u svrhu procjene rizika koje preuzimamo i na temelju koje ćemo odlučiti hoćemo li i pod kojim uvjetima (npr. iznos premije, svota osiguranja, opseg pokrića) prihvatiti Vašu ponudu i sklopiti ugovor o osiguranju. Vaše podatke možemo obraditi i u svrhe informativnog izračuna premije osiguranja.
Ako s nama sklopite ugovor o osiguranju, obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja ugovora (npr. izrada police osiguranja, formiranje i slanje obavijesti o dospijeću premije osiguranja, obavijesti o pripisanoj dobiti, obavijesti  o isteku osiguranja, izmjena ugovora o osiguranju, prisilne naplate dospjelih obveza).
U slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva obrađujemo i dodatne podatke koji se odnose na štetni događaj kako bismo mogli utvrditi postoji li i u kojem opsegu naša obveza na isplatu osigurnine.
Ako ste osigurana osoba, Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo s ugovarateljem osiguranja mogli sklopiti ugovor o osiguranju, ali i kako bismo mogli izvršiti naše obveze iz ugovora o osiguranju.
Ako ostvarujete pravo iz ugovora o osiguranju u svojstvu korisnika osiguranja, založnog vjerovnika, oštećene osobe i dr., Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo mogli izvršiti naše obveze iz ugovora o osiguranju.
2.2.    Ispunjavanje zakonskih obveza
Vaše osobne podatke obrađujemo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza kao npr. obveze predugovornog informiranja ugovaratelja osiguranja, čuvanja poslovne dokumentacije i dr.
U vezi sa sklopljenim ugovorom o životnom osiguranju obrađujemo Vaše podatke o poreznoj rezidentnosti  kako bismo mogli ispuniti obvezu dostavljanja propisanih informacija Poreznoj upravi sukladno Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza i podzakonskim propisima kao i Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e. Osim toga, kao obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dužni smo provoditi mjere za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma pa Vaše osobne podatke (npr. identifikacijske podatke, podatke o izvoru sredstava i podatke o političkoj izloženosti) obrađujemo u tu svrhu.
2.3.    Legitimni interesi
Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama.
Naš legitiman interes je npr. prijenos osobnih podataka u društva MERKUR grupe za unutarnje administrativne potrebe, obrada osobnih podataka za potrebe izravne promidžbe (marketinga) proizvoda koje nudimo na tržištu (proizvodi MERKURA i povezanih društava u skladu sa strateškim usmjerenjem Merkura) kada je takav marketing usmjeren prema Vama kao ugovornoj stranci za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. U tom slučaju obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo bili u mogućnosti našu promidžbu prilagoditi Vašim potrebama   i kako bismo bili u mogućnosti dostavljati Vam prilagođene obavijesti o našim proizvodima i/ili uslugama, prodajnim akcijama, novostima u poslovanju i dr. putem pošte, elektroničke pošte, društvenih mreža i dr.
Obrađujemo Vaše osobne podatke i u statističke svrhe kako bismo dobili statističke podatke koji se odnose na osiguranje (npr. za razvoj novih proizvoda osiguranja ili ispunjavanje regulatornih zahtjeva)  pri  čemu  pazimo  da obrada osobnih podataka u statističke svrhe ne omogućavaju Vašu identifikaciju.
Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku prigovoriti takvoj obradi. Po primitku Vašeg prigovora više nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu.
2.4.    Privola
Obradu posebnih kategorija Vaših osobnih podataka (npr. podataka o članstvu u sindikatu, političkom mišljenju), osim ako nam njihova obrada nije nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva (npr. podaci oštećenika kod ugovora o osiguranju od odgovornosti) ili ako drukčije nije propisano, možemo izvršiti samo na temelju Vaše izričite privole. U tom slučaju poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo Vas pravovremeno, u sažetom, transparentnom i lako dostupnom obliku obavijestili o svrsi obrade za koju nam je neophodna Vaša privola kako biste mogli donijeti informiranu odluku o tome želite li nam dati privolu.
Ako nisu ispunjeni uvjeti za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga na temelju našeg legitimnog interesa onda za obradu Vaših osobnih podataka u tu svrhu moramo imati Vašu privolu.
Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo  u  svakom  trenutku povući privolu, na način opisan u poglavlju „Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?“.


3.    Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas putem ponude za sklapanje ugovora o osiguranju ili druge dokumentacije, podatke iz ugovora o osiguranju kao i podatke koje smo dobili od trećih osoba (npr. liječnika-cenzora, vještaka, distributera osiguranja). To uključuje npr. Vaše osnovne podatke (npr. ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, osobni identifikacijski broj, podaci o identifikacijskoj ispravi, adresa elektroničke pošte, broj telefona), podatke iz ugovora o osiguranju (npr. podaci o osiguranom interesu (ovisno o vrsti osiguranja, podatke osiguranoj osobi, nekretnini, i dr.), podaci o svoti osiguranja, trajanju ugovora, premiji osiguranja), podatke za isplatu (npr. podaci o banci, IBAN-u, iznosu za isplatu).
U slučaju nastupa štetnog događaja prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke koji se odnose na štetni događaj (npr. datum i vrijeme štetnog događaja, uzrok štetnog događaja, fotografije) kao i podatke o osigurnini (npr. iznos osigurnine, podaci za isplatu). To uključuje, ako je potrebno, i podatke  koje  prikupljamo  od trećih osoba koje sudjeluju u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva (npr. liječnici-cenzori, vještaci), osoba koje nam mogu dati potrebne informacije (npr. nadležna tijela, svjedoci) ili su u vezi s izvršavanjem naših obveza u vezi  sa štetnim događajem (npr. zdravstvene ustanove, liječnici, pružatelji usluge popravka).
Budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe, u pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je prethodno opisano.


4.    Kome će osobni podaci biti otkriveni?
Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).
Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade. Može se raditi o sljedećim primateljima:
4.1.    Društva za reosiguranje i druga društva za osiguranje
Prilikom osiguravanja određenih rizika surađujemo s društvima za reosiguranje na koja prenosimo dio rizika koje smo preuzeli u osiguranje (reosiguranje). Isto tako surađujemo i s drugim društvima za  osiguranje  na  koje  također možemo prenijeti dio preuzetih rizika (suosiguranje). U tim slučajevima može postojati potreba da navedenim društvima otkrijemo Vaše osobne podatke iz ponude za osiguranje, ugovora o osiguranju ili u vezi s odštetnim zahtjevom. Vaše osobne podatke možemo razmjenjivati s drugim društvima za osiguranje i u nekim drugim slučajevima (npr. kako bismo mogli obraditi odštetni zahtjev u slučajevima višestrukog ili dvostrukog osiguranja, radi izvršavanja obveza iz korespondentnih ugovora kod obrade međunarodnih šteta, razmjena osobnih podataka o spornim štetnim događajima između društava za osiguranje i između društava za osiguranje i Hrvatskog ureda za osiguranje).
4.2.    Distributeri osiguranja
Ako Vam prilikom obavljanja pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno prilikom sklapanja, izvršavanja i upravljanja sklopljenim ugovorom kao i u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva pruža pomoć distributer osiguranja (npr. zastupnik, posrednik) koji od Vas prikuplja i nama prosljeđuje Vaše osobne podatke, otkrit ćemo mu Vaše osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje prethodno navedenih radnji.
4.3.    Tijela javne vlasti, sudovi i ostali primatelji
Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti i tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ministarstvu  nadležnom  za  poslove financija, ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, nadležnom državnom odvjetništvu kao i sudu,  javnom bilježniku ili poreznom tijelu za potrebe postupka kojega vode, Hrvatskom uredu  za  osiguranje, Pravobranitelju za područje osiguranja, Uredu za sprječavanje pranja novca i dr.
Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora o osiguranju, rješavanjem odštetnih ili regresnih zahtjeva, naplatom potraživanja, pružanjem marketinških i drugih usluga i dr. (npr. liječnici-cenzori, zdravstvene ustanove, vještaci, pružatelji usluga pomoći i asistencije, pružatelji detektivskih  usluga,  odvjetnici,  agencije  za naplatu potraživanja, pružatelji usluga tiska, pružatelji poštanskih i kurirskih usluga,  prevoditelji,  marketinške  agencije, pružatelji IT usluga, vjerovnici, financijske ustanove, ovlašteni revizori/revizorska društva i dr.).
Ako za obradu Vaših osobnih podataka angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ćemo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.


5.    Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?
Vaši osobni podaci se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili u trećim zemljama (zemlje izvan EGP-a).
Osobni podaci dostavljat će se primateljima u trećim zemljama samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr.  standardne klauzule o zaštiti  podataka).  Za obavijesti  o poduzetim sigurnosnim zaštitnim mjerama možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka.


6.    Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.
U vezi s ugovorom o osiguranju razdoblje čuvanja određeno je vremenom trajanja ugovora o osiguranju. Međutim, budući da podliježemo zakonskim obvezama čuvanja podataka o Vama, trećim osobama,  Vašem  ugovoru  o osiguranju i štetnim događajima i nakon prestanka ugovora o osiguranju odnosno isplate obveze iz ugovora o osiguranju možemo čuvati osobne podatke i nakon isteka ugovora o osiguranju odnosno isplate osigurnine. Dokumentacija koju moramo čuvati i rokovi čuvanja propisani su npr. u Općem poreznom zakonu, Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i dr.
Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da budu postavljeni pravni zahtjevi temeljem ugovora o osiguranju, a što uključuje i zakonom propisano razdoblje (npr. radi mogućnosti ovrhe) nakon pravomoćnog okončanja sudskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg postupka pokrenutog radi ostvarivanja prava i obveza vezanih za ugovor o osiguranju.
Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit  ćemo  brisanje  Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.


7.    Koje su posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke?
Vaši osobni podaci su nam potrebni radi procjene rizika koje preuzimamo u osiguranje, za izvršavanje ugovora o osiguranju kao i za obradu zahtjeva za naknadu štete. Ako nam ne pružite osobne podatke ili to ne učinite u mjeri u kojoj su nam ti podaci potrebni, možda nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor o osiguranju ili nećemo moći izvršiti svoje obveze iz ugovora o osiguranju, uključujući i obradu zahtjeva za isplatu osigurnine. Molimo Vas da posebno obratite pažnju da ako zbog nepružanja potrebnih osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti izvršiti svoju  obvezu  iz  ugovora o osiguranju mi ne snosimo odgovornost za neispunjavanje ugovorne obveze s naše strane. U slučajevima propisanim posebnim propisima, odbijanje pružanja određenih osobnih podataka može imati za posljedicu da s Vama ne smijemo sklopiti ugovor o osiguranju (npr. u slučaju da nam odbijete pružiti podatke potrebne za provođenje dubinske analize kod sklapanja ugovora o životnom osiguranju, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma).


8.    Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?
Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:
•    pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim  osobnim  podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
•    pravo na ispravak – pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
•    pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom  se  zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
•    pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka)
•    pravo na prigovor – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese,  prava  i  slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
•    pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
•    pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka  uključujući izradu  profila – pravo da se na  Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno na Vas utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje Vašeg ugovora o osiguranju, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji  se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika
•    pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole Službeniku za zaštitu podataka, dolaskom u prodajni ured Merkur osiguranja d.d. ili putem korisničkog (web) sučelja, ako je primjenjivo. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim  ako  ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja
Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka.
Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu. Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.


9.    Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.
U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).
Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem Službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

 

Informacije o obradi podataka dostupne su Vam u svakom trenutku na www.merkur.hr – Zaštita podataka.