Uvjeti korištenja Merkur aplikacije

 1. Područje primjene

Aplikacija Merkur App predstavlja uslugu društva Merkur osiguranje d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, (u nastavku „Merkur“) uz koju klijenti imaju mogućnost putem aplikacije koristiti ponuđene usluge u vezi s ostvarivanjem prava iz ugovora o osiguranju kao i ponuđene pogodnosti. U tu svrhu Merkur na raspolaganje stavlja klijentima besplatni individualizirani i lozinkom zaštićeni aplikacijski softver za mobilne uređaje (Merkur App).

Klijenti u smislu ovih uvjeta korištenja jesu ugovaratelji osiguranja i osigurane osobe koje imaju prava proizašla iz ugovora o osiguranju, iako nisu ugovaratelji osiguranja, primjerice osiguranici, odnosno suosiguranici.

 1. Pravo korištenja

Korištenje aplikacije na opisani način dopušteno je uz poštivanje predmetnih Uvjeta korištenja. Preduvjet za korištenje je postojanje valjanog ugovornog odnosa (postojanje broja klijenta i broj aktivnog ugovora) sklopljenog s Merkurom, prethodno izvršena registracija, tijekom koje ste prihvatili Uvjete korištenja kao i utvrđivanje identiteta korisnika pri prijavi na aplikaciju unosom osobnih identifikacijskih podataka (aktivacijski kod). Klijent se obvezuje da će pri registraciji navesti točne, valjane i potpune podatke te da će ih redovito ažurirati. Klijent snosi rizik za štete nastale zbog netočnih ili nevažećih podataka. Slanjem aktivacijskog koda za pristup aplikaciji klijent i Merkur sklapaju besplatni ugovor o korištenju.

 1. Isključivo pravo klijenta na korištenje

Pravo korištenja aplikacije ima isključivo osoba koja je u skladu s gore navedenim odredbama registrirana kao klijent i kojoj je Merkur odobrio pristup aplikaciji. Klijent je dužan pristupne podatke čuvati u tajnosti te svoj račun zaštititi od pristupa trećih osoba.

Ukoliko klijent izgubi svoj aktivacijski kod ili ako postoji opravdana sumnja da je treća osoba neovlašteno doznala njegov aktivacijski kod, klijent je dužan o tome odmah obavijestiti Merkur. Odmah po primitku obavijesti Merkur će poduzeti potrebne radnje.

 1. Zabrana zlouporabe

Klijent se obvezuje da će informacije dostupne u aplikaciji koristiti za vlastite, a ne protuzakonite svrhe. Osim toga, klijent se obvezuje da će svoj aktivacijski kod čuvati i štititi od neovlaštenog korištenja. Klijent ne smije trgovati informacijama, iste obrađivati niti to smije dopustiti trećim osobama. Klijent se obvezuje da će sve napomene glede sigurnosti korištenja aplikacije poštivati i da će aplikaciju koristiti na način koji ne utječe ili ne ograničava korištenje aplikacije od strane drugih klijenata. Klijent odgovara za sve povrede ovih odredbi.

 1. Pristup

Merkur nastoji omogućiti pristup aplikaciji od 0:00 do 24:00 h, no ne jamči da će pristup uistinu biti uvijek i u bilo kojem trenutku moguć. Osim toga, Merkur ima pravo zabraniti pristup aplikaciji, ako je to iz sigurnosnih razloga nužno, ako se ne poštuju uvjeti korištenja ili ako postoji sumnja na neovlašteno ili protuzakonito korištenje. Merkur ne preuzima odgovornost za posljedice zabrane pristupa aplikaciji.

 1. Odgovornost klijenta

Klijent društvu Merkur odgovara za štete koje je prouzročio svojom krivnjom, posebice za štete nastale zbog povrede obveza koje su utvrđene ovim Uvjetima korištenja. Sve negativne posljedice zlouporabe aplikacije Merkura koje proizađu zbog toga što je korisnik svoje osobne pristupne podatke prepustio trećoj osobi ili ako je treća osoba zbog nepažnje osigurane osobe stekla saznanja o osobnim pristupnim podacima, stavljaju se na teret korisnika.

 1. Odgovornost Merkura

Merkur odgovara za štete na stvarima ili imovini koje nastanu zbog korištenja aplikacije, samo u slučaju namjere ili grube nepažnje.

Merkur ne snosi odgovornost ako štetu prouzroči neovisna treća osoba ili ako šteta nastane zbog događaja koji se nije mogao spriječiti. Nadalje, Merkur ne preuzima odgovornost za štete koje su povezane s hardverom ili softverom klijenta ili koje su nastale zbog poteškoća kod pružatelja telekomunikacijskih usluga i/ili operatera telekomunikacijske mreže.

 1. Usluge koje se nude

 

 1. 8.1. Bonus program

Merkur App klijentima između ostaloga nudi bonus program na temelju kojeg se mogu informirati o raznim akcijama  Merkur koncerna i na temelju kojih mogu ostvariti prednosti (npr. popuste) pri kupnji proizvoda i/ili usluga partnera. Instaliranjem Merkur aplikacije  sudjelovanje u bonus programu je besplatno.

Merkur App  klijentima nudi pregled proizvoda i/ili usluga ugovornih  partnera Merkur koncerna i pokazuje koje prednosti (npr. popuste) klijenti pri kupnji tih proizvoda i/ili usluga mogu ostvariti. Ugovorni partneri klijentima odobravaju pogodnosti uz predočenje instalirane Merkur App na mobilnom uređaju.

Bonus program besplatna je dodatna usluga koja klijentima nudi mogućnost ostvarivanja pogodnosti kod odabranih Merkurovih ugovornih partnera pri kupnji njihovih proizvoda i/ili usluga.

          8.2. Predaja računa o obavljenim zdravstvenim uslugama

Putem aplikacije klijent može učitavati dokumente. Učitani dokumenti služe za predaju dokaza o troškovima zdravstvenih usluga temeljem ugovora o zdravstvenom osiguranju sklopljenim s Merkurom. Ostali učitani dokumenti koji ne služe za obradu zahtjeva za pokrivanje prijavljenih troškova  zdravstvenih usluga Merkur neće obrađivati te se smatraju kao da nisu dostavljeni.

U Merkur aplikaciju klijent ne smije učitavati dokumente nedopuštenog sadržaja. Nedopuštenim sadržajem smatraju se dokumenti koji su protivni pravima trećih osoba (npr. sadržaj zaštićen autorskim pravom) te dokumenti pornografskog, rasističkog ili štetnog sadržaja (virusi, trojanci itd.).

Klijent je dužan pobrinuti se za sigurno pohranjivanje izvornika učitanih dokumenata. Merkur nije dužan omogućiti stalni pristup datotekama te ne jamči i ne preuzima odgovornost za gubitak podataka. Posebice u slučaju štete Merkur pridržava pravo od korisnika zatražiti predočenje izvornika učitanih dokumenata.

Klijent može izmijeniti ili brisati dokumente koje je učitao u Merkur App. Merkur učitane dokumente  sprema na razdoblje u kojem su potrebni, što u pravilu iznosi 11 godina od završetka pripadajućeg ugovora o osiguranju.

 1. Izmjene uvjeta korištenja

Merkur pridržava pravo na izmjene i dopune Uvjeta korištenja.

O izmjenama korisnik će biti pisanim ili elektroničkim putem obaviješten pri čemu se izričito upućuje na ovdje navedene posljedice prešućivanja. Smatra se da je korisnik dao suglasnost o izmjenama Uvjeta korištenja ako izmijenjeni Uvjeti korištenja korisnika ne stavljaju u nepovoljniji položaj i ako korisnik unutar roka od dva mjeseca od primitka obavijesti o izmjenama izričito ne uputi prigovor glede poduzetih izmjena. U slučaju da korisnik uputi prigovor, primjenjivat će se stari Uvjeti korištenja; u tom slučaju pridržavamo izričito pravo na redovni otkaz ugovora o korištenju.

 1. Zaštita podataka

Merkur app podatkovna je aplikacija kojom upravlja Merkur osiguranje d.d. kao voditelj obrade podataka u svrhu omogućavanja klijentima da se informiraju i koriste sve posebne ponude i pogodnosti koje nude Merkurovi ugovorni partneri (bonus program) te u svrhu ostvarivanja prava iz ugovora o osiguranju, uz asistenciju društva Merkur Lifestyle d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 30084696469, u svojstvu pružatelja usluga i izvršitelja obrade podataka u dijelu koji se odnosi na bonus program.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik potvrđuje da je upoznat da se Izjava o zaštiti osobnih podataka Merkur App-a nalazi na registracijskom sučelju ove aplikacije te da se Informacije o obradi podataka Merkur osiguranja d.d. nalaze na www.merkur.hr pod rubrikom Zaštita podataka.

 1. Ostalo

Za cjelokupni ugovorni odnos mjerodavno je pravo Republike Hrvatske, a za sve sporove koji proizađu iz ovog ugovora o korištenju nadležan je sud u Zagrebu.

Ako pojedine odredbe postanu ništetne ili nevažeće, ostale odredbe ostaju time netaknute. Ugovorne stranke će u tom slučaju ništetnu ili nevažeću odredbu zamijeniti odredbom koja je najbliža cilju kojeg su stranke ništetnom ili nevažećom odredbom htjele postići. Isto vrijedi i za pravne praznine u ugovoru.